תוגרד| תוטאק| ייסנסה -הצובקה לע| הירוטסה -איצממ -הטישה לע| תיב דומע

םיגשומ ןולימ| םירמאמ| ןומיא ינמז| רשק תריציו העגה


ל"ניבה רתאל רושיק


םלועב ס"יתב תמישר


ונילא םיעיגמ ךיא

רשק ונמיע ורצ